LCWS08 and ILC08

Slides

LCWS08-ILDLOI.pdf LCWS08-ILDLOI.ppt