8-10 January 2014
KEK
Japan timezone
test
Starts
Ends
Japan
KEK
Kobatashi Hall