20-21 December 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

Session

Detector

21 Dec 2018, 09:00
2-gokan 1F large meeting room (KEK)

2-gokan 1F large meeting room

KEK

Conveners

Detector: Tracking

  • Akimasa Ishikawa (Kobe University (JP))
  • Akimasa Ishikawa (Tohoku University)

Detector: Calorimeter

  • Wataru Ootani (ICEPP, Univ. of Tokyo)

Detector: Calorimeter

  • Wataru Ootani (ICEPP, Univ. of Tokyo)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Sato (Shinshu)
21/12/2018, 09:00
Shun Ono (Osaka University)
21/12/2018, 09:25
Aiko Shoji (Iwate University), Aiko Shoji
21/12/2018, 09:50
Tomohisa Ogawa (SOKENDAI)
21/12/2018, 10:15
Taikan Suehara (Kyushu University)
21/12/2018, 11:00
Yuto Deguchi (Kyushu University)
21/12/2018, 11:30
Tohru Takeshita (Department of Physics - Shinshu Univer)
21/12/2018, 11:45
Mr Reima Terada (Shinshu University)
21/12/2018, 11:50
Yuya Yoshimura
21/12/2018, 12:05
Hiroki Ishihama (Shinshu University)
21/12/2018, 12:20
Wataru Ootani (ICEPP, Univ. of Tokyo)
21/12/2018, 13:30
Mr Naoki Tsuji (The University of Tokyo)
21/12/2018, 13:45
Building timetable...