20-21 December 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

30 / 30
Kiyotomo Kawagoe (Kyushu University)
20/12/2018, 11:00
Yasuhiro Okada
20/12/2018, 11:20
Shinichiro Michizono (KEK)
20/12/2018, 13:00
Junping Tian (University of Tokyo)
20/12/2018, 13:25
Yuto Eda (Tohoku University)
20/12/2018, 14:05
Yuichi Okugawa (Tohoku University)
20/12/2018, 15:15
Mr Keita Yumino (SOKENDAI)
20/12/2018, 15:35
Hiroaki Ono (Nippon Dental University)
20/12/2018, 15:55
Ryo Yonamine (Tohoku University)
20/12/2018, 16:15
Daniel Jeans
20/12/2018, 16:35
Yu Kato (University of Tokyo)
20/12/2018, 16:55
Sato (Shinshu)
21/12/2018, 09:00
Shun Ono (Osaka University)
21/12/2018, 09:25
Aiko Shoji (Iwate University), Aiko Shoji
21/12/2018, 09:50
Tomohisa Ogawa (SOKENDAI)
21/12/2018, 10:15
Taikan Suehara (Kyushu University)
21/12/2018, 11:00
Yuto Deguchi (Kyushu University)
21/12/2018, 11:30
Tohru Takeshita (Department of Physics - Shinshu Univer)
21/12/2018, 11:45
Mr Reima Terada (Shinshu University)
21/12/2018, 11:50
Hiroki Ishihama (Shinshu University)
21/12/2018, 12:20
Wataru Ootani (ICEPP, Univ. of Tokyo)
21/12/2018, 13:30
Mr Naoki Tsuji (The University of Tokyo)
21/12/2018, 13:45
Yuto Uesugi (Kyushu University)
21/12/2018, 14:00
Yasuhiro Sugimoto (KEK)
21/12/2018, 14:20
21/12/2018, 14:45