6 December 2019
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

9 / 9
Keisuke Fujii (IPNS, KEK)
06/12/2019, 10:30
Takahiro Mizuno (Sokendai)
06/12/2019, 10:50
Yuichi Okugawa (Tohoku University)
06/12/2019, 11:10
Mustahid Ahmed
06/12/2019, 11:30
Shigeki Matsumoto (IPMU, Univ. of Tokyo)
06/12/2019, 13:20
Dr Masakazu Kurata (KEK)
06/12/2019, 14:00
Ryo Yonamine (Tohoku University)
06/12/2019, 14:20

Back to the event