Mar 19 – 20, 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

ILD software status

Mar 20, 2018, 9:30 AM
30m
3-go-kan seminar hall (KEK)

3-go-kan seminar hall

KEK

Speaker

Akiya Miyamoto

Presentation materials