Mar 19 – 20, 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

32 / 32
Kiyotomo Kawagoe (Kyushu University)
3/19/18, 9:30 AM
Shinya Kanemura (Osaka) , Shinya Kanemura (University of Toyama)
3/19/18, 9:45 AM
Satoru Yamashita (U. Tokyo)
3/19/18, 10:45 AM
Shinichiro Michizono (KEK)
3/19/18, 11:30 AM
Roman Poeschl (Université Paris-Saclay (FR))
3/19/18, 1:15 PM
Koji Terashi
3/19/18, 2:00 PM
Junping Tian (University of Tokyo)
3/19/18, 2:45 PM
Tomohisa Ogawa (SOKENDAI)
3/19/18, 3:10 PM
Ms Yumi Aoki (SOKENDAI,KEK)
3/19/18, 3:25 PM
Hiroaki Yamashiro (Kyushu University)
3/19/18, 4:10 PM
Yo Sato (Tohoku Univeristy)
3/19/18, 4:25 PM
Ulrich Einhaus (DESY FLC)
3/19/18, 4:40 PM
Akiya Miyamoto
3/20/18, 9:30 AM
Yasuhiro Sugimoto (KEK)
3/20/18, 10:00 AM
Kiyotomo Kawagoe (Kyushu University)
3/20/18, 10:45 AM
Hiroyuki Nakayama (KEK)
3/20/18, 11:15 AM
Yosuke Takubo (KEK)
3/20/18, 1:00 PM
Akimasa Ishikawa (Tohoku University)
3/20/18, 1:45 PM
Aiko Shoji , Aiko Shoji (Iwate University)
3/20/18, 2:20 PM
Stéphane Callier (OMEGA / IN2P3-CNRS)
3/20/18, 3:05 PM
Yuya Yoshimura
3/20/18, 3:30 PM
Reima Terada (Shinshu University)
3/20/18, 3:45 PM
Yu Miura
3/20/18, 4:00 PM
Mr Linghui Liu (The University of Tokyo)
3/20/18, 4:15 PM
3/20/18, 4:45 PM
Kazuki Fujii
Yu Kato (University of Tokyo)
Yuto Eda (Tohoku University)